Samen werkt

Algemene (leverings)voorwaarden

 

Voor de Algemene Voorwaarden IW4, Detachering, klik hier.

 

ALGEMENE VOORWAARDEN
van de naamloze vennootschap IW4-Beheer N.V. gevestigd te Veenendaal

A. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

Artikel 1    Toepasselijkheid en definities

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen IW4 Beheer N.V., hierna te noemen IW4, en een wederpartij voorzover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken. Deze verkoopvoorwaarden gelden op gelijke voet voor alle aan IW4 gelieerde bedrijven. Voor het inlenen van personen gelden de verkoopvoorwaarden Detacheren, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel op 3 maart 2009, onder nummer 30147646.

1.2 Onder wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: een opdrachtgever, afnemer dan wel iedere (rechts-)persoon die met IW4 een overeenkomst sluit dan wel wenst af te sluiten, hun vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgenamen.

1.3 De toepasselijkheid van algemene (inkoop)voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij IW4 de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk en schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.

1.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd zouden worden, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.

Artikel 2    Aanbiedingen

2.1 Alle door IW4 gedane aanbiedingen, daarbij inbegrepen afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties en dergelijke, zijn vrijblijvend tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld. Aanbiedingen zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven.

2.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

2.3 IW4 is slechts aan een door de wederpartij gegeven opdracht gebonden indien en nadat de opdracht door IW4 schriftelijk is bevestigd.

2.4 De inhoud van prijscouranten, folders, drukwerken e.d. van IW4 bindt IW4 niet, tenzij naar die inhoud uitdrukkelijk wordt verwezen in de overeenkomst. Elke nieuwe prijsnotering van IW4 stelt de voorgaande buiten werking.

2.5 De door IW4 verstrekte afbeeldingen, tekeningen, modellen en specificaties en dergelijke, blijven haar eigendom en mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet aan derden ter inzage worden gegeven of ter beschikking worden gesteld.

Artikel 3    Overeenkomst

3.1 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met IW4 eerst dan tot stand, nadat IW4 een aanbieding of opdracht schriftelijk heeft bevestigd. De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op de dag, waarop de (opdracht)bevestiging is gedateerd.

3.2 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van IW4, voor zover deze geen procuratie hebben, binden IW4 slechts indien en voorzover zij schriftelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van IW4 zijn bevestigd.

3.3 Indien een natuurlijk persoon namens of voor rekening van een (andere) natuurlijk persoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de andere natuurlijk persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

3.4 Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is IW4 daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij IW4 anders aangeeft.

3.5 Elke overeenkomst wordt door IW4 aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de (geldelijke) nakoming van de overeenkomst.

3.6 IW4 is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst van de wederpartij te eisen dat zekerheid wordt gesteld voor de nakoming en, indien deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is, haar verplichtingen op te schorten.

3.7 IW4 kan de overeenkomst onder haar verantwoordelijkheid laten uitvoeren door derden. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitgesloten.

Artikel 4    Levering; vervoer; levertijd; deelleveringen

4.1 Tenzij anders overeengekomen vindt levering plaats af fabriek, waaronder wordt verstaan het bedrijfsterrein, magazijn of opslagplaats van IW4. Als tijdstip van aflevering geldt het moment waarop de zaken het bedrijfsterrein, magazijn of opslagplaats van IW4 verlaten, dan wel het moment van mededeling aan de wederpartij dat de zaken ter aflevering gereed liggen. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door IW4 in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging is vermeld.

4.2 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geschiedt het vervoer voor rekening en risico van de wederpartij en is de wederpartij verplicht hiervoor zorg te dragen op het in de aanbieding c.q. orderbevestiging vermelde tijdstip dan wel een door IW4 tenminste 24 uur van tevoren aan te zeggen dag of bij gebreke van een aanzegging, op de laatste werkdag van de overeengekomen leveringstermijn. Indien het vervoer geschiedt voor rekening en/of risico van IW4 zal deze de wederpartij tijdig in kennis stellen van de datum van vertrek of het te verwachten tijdstip van aankomst op de plaats van bestemming.

4.3 De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel worden bezorgd. Indien de wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de wederpartij. De wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

4.4 Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering dient de wederpartij IW4 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

4.5 De levertijd gaat pas in nadat de wederpartij alle gegevens, waarvan IW4 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, aan IW4 heeft verstrekt.

4.6 Als wijzigingen in de opdracht aan IW4 ertoe leiden dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde tijd langer is, wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.

4.7 De levertijd is gebaseerd op de verwachting dat IW4 de met de levering verband houdende werkzaamheden kan uitvoeren zoals ten tijde van het sluiten van de overeenkomst was voorzien en dat de voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde materialen tijdig aan IW4 zullen worden geleverd.

4.8 Het is IW4 toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is IW4 bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

4.9 De wijze van verpakking wordt, indien hierover in de aanbieding en/of opdrachtbevestiging niets is vermeld, door IW4 bepaald.

4.10 Eventuele additionele wensen van de wederpartij inzake transport en verzending worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij de meerkosten daarvan draagt.

Artikel 5    Beëindiging van de overeenkomst

5.1 IW4 is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met de wederpartij te ontbinden:

 • indien na het sluiten van de overeenkomst aan IW4 omstandigheden ter kennis komen die IW4 goede grond geven te vrezen dat de wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • in geval van overlijden, ondercuratelestelling, liquidatie, faillissement of surseance van betaling, overgang van de onderneming van de wederpartij;
 • indien IW4 de wederpartij gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft, dan wel onvoldoende is;
 • indien de wederpartij anderszins in verzuim is en niet voldoet aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.


In genoemde gevallen is IW4 bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onder gehoudenheid van de wederpartij de hierdoor door IW4 geleden schade te vergoeden en onverminderd de overigens aan IW4 toekomende rechten.

5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan IW4 zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is IW4 bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van IW4 op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien IW4 de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

5.4 De wederpartij is verplicht IW4 te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.

Artikel 6    Prijzen

6.1 Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk door IW4 aan de wederpartij is kenbaar gemaakt.

6.2 Tenzij anders is overeengekomen zijn de opgegeven prijzen: - gebaseerd op de tijdens de aanbieding respectievelijk orderdatum geldende inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, verpakkings- en andere kosten; - gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of opslagplaats; - exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering; - exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; vermeld in Euro’s (€).

6.3 IW4 heeft het recht prijzen te wijzigen en mag de bij aflevering geldende prijs aan de wederpartij in rekening brengen. Indien een prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld na kennisneming door de wederpartij van de prijsverhoging te geschieden. Indien een prijsverhoging een gevolg is van een wettelijke- of andere overheidsmaatregel heeft IW4 het recht de prijsverhoging door te berekenen aan de wederpartij, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast is, zonder dat dit leidt tot een ontbindingsrecht van de wederpartij.

6.4 Een samengestelde prijsopgave verplicht IW4 niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen producten tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 7    Garantie

7.1 IW4 staat in voor de goede werking, de deugdelijkheid en de kwaliteit van de geleverde en/of de gebruikte materialen/grondstoffen, alsmede van de verrichte werkzaamheden, gedurende een door IW4 aan te geven termijn. Indien geen termijn is aangegeven geldt een garantietermijn van zes (6) maanden na levering dan wel het verrichten van de betreffende werkzaamheden. Indien IW4 de gebruikte materialen/grondstoffen van derden heeft betrokken geldt de garantie slechts indien en voorzover deze derden aan IW4 garantie hebben verleend.

7.2 De garantieverplichting vervalt indien de wederpartij enige verplichting jegens IW4 niet nakomt, bij doorverkoop van de geleverde zaken (tenzij ander overeengekomen), de wederpartij zelf of door inschakeling van derden wijzigingen of reparaties aan het geleverde verricht, na verwerking, vermenging of bewerking door de wederpartij of een derde of indien het geleverde voor andere dan normale (bedrijfs)doeleinden is aangewend of op onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden. 

7.3 Indien de zaak een ontwerp-, materiaal- of fabricagefout vertoont heeft de wederpartij recht op herstel van de zaak. IW4 kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. De wederpartij heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van IW4.

Artikel 8    Eigendomsvoorbehoud

8.1 IW4 blijft eigenaar van alle door haar aan de wederpartij krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren zaken totdat de wederpartij de tegenprestatie(s) met betrekking tot al deze zaken volledig is nagekomen. Indien IW4 krachtens deze overeenkomst(en) diensten heeft verricht of dient te verrichten, blijven de in de vorige zin bedoelde zaken eigendom van IW4 totdat de wederpartij ook de vorderingen van IW4 betreffende de tegenprestatie(s) terzake daarvan volledig heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor vorderingen die IW4 op de wederpartij verkrijgt wegens niet-nakoming door de wederpartij van zodanige overeenkomst(en).

8.2 Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte zaken verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hierboven in lid 1 is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van IW4 te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het hierboven in lid 1 bepaalde blijft gelden.

8.3 Door IW4 afgeleverde zaken, die onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. In geval van faillissement of surseance van betaling van de wederpartij is ook het doorverkopen in het kader van een normale bedrijfsuitoefening niet toegestaan. Overigens is de wederpartij niet bevoegd de zaken te verpanden, verhuren of op enige andere wijze te bezwaren dan wel hier enig ander recht op te vestigen.

8.4 Op afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de wederpartij zijn overgegaan en zich nog in handen van de wederpartij bevinden, behoudt IW4 zich hierbij reeds nu voor alsdan de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 en lid 2 van dit artikel genoemde, die IW4 uit welken hoofde dan ook tegen de wederpartij mocht hebben. De in dit lid opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door IW4 geleverde zaken welke door de wederpartij zijn bewerkt of verwerkt, waardoor IW4 haar eigendomsvoorbehoud heeft verloren.

8.5 Voor het geval dat IW4 haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de wederpartij reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan IW4 of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van IW4 zich bevinden en de producten mede terug te nemen. Nadat IW4 zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij de wederpartij heeft weggehaald zal de wederpartij worden gecrediteerd voor een bedrag gelijk aan de op de dag van weghaling geldende inkoopprijs, maar ten hoogste voor het aan de wederpartij in rekening gebrachte bedrag. IW4 kan op het te crediteren bedrag in mindering brengen een bedrag terzake van waardevermindering wegens bijvoorbeeld beschadiging of veroudering en voor door IW4 gemaakte kosten.

8.6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de wederpartij verplicht IW4 zo snel mogelijk op de hoogte te stellen.

8.7 De wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van IW4 en te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis en het bewijs van premiebetaling van deze verzekering op eerste verzoek aan IW4 ter inzage te geven.

8.8 De wederpartij verplicht zich verder op eerste verzoek van IW4:

 • alle aanspraken van de wederpartij op de verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan IW4-
 • Bedrijven op de manier die wordt omschreven in art. 3:239 BW;
 • de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door IW4 geleverde zaken te verpanden aan IW4 op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
 • de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van IW4;
 • op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die IW4 ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

 

Artikel 9    Gebreken; klachttermijnen

9.1 De wederpartij dient de gekochte zaken bij aflevering te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de wederpartij na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten: of de juiste zaken zijn geleverd; of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal en de hoeveelheid) overeenstemmen met het overeengekomene; of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden aan een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

9.2 Zichtbare gebreken of tekorten dient de wederpartij direct bij de aflevering op de afleveringsbon, factuur of het vervoersdocument aan te tekenen en binnen vijf dagen na levering schriftelijk aan IW4 te melden.

9.3 Niet-zichtbare gebreken dient de wederpartij binnen vijf dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijze hadden behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk aan IW4 te melden.

9.4 Een afwijking in de kwaliteit, kleur, reuk, gewicht, dichtheid, aantal en grootte van 0-5% wordt door de wederpartij getolereerd.

9.5 Klachten over verrichte werkzaamheden en geleverde prestaties dienen door de wederpartij binnen vijf dagen na het verrichten van de betreffende werkzaamheden/het leveren van de betreffende prestatie schriftelijk aan IW4 te worden gemeld.

9.6 Reclames over facturen dienen schriftelijk te worden ingediend binnen acht dagen na verzenddatum van de facturen.

9.7 Indien een klacht tijdig wordt ingediend en gegrond is, zal IW4 het geleverde vervangen of herstellen dan wel de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de wederpartij zinloos is geworden. Dit laatste dient door de wederpartij kenbaar te worden gemaakt. IW4 is echter in alle gevallen slechts aansprakelijk binnen de grenzen van het in de artikelen “Garantie” en “Aansprakelijkheid” bepaalde.

9.8 De wederpartij zal geen reclames kunnen indienen met betrekking tot zaken die hij heeft verkocht, dan wel bewerkt of verwerkt.

9.9 Teruggave van geleverde zaken kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van IW4.

9.10 De wederpartij is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een ingediende reclame op te schorten.

Artikel 10    Retentierecht

IW4 is gerechtigd alle zaken van de wederpartij, die zij uit welken hoofde dan ook onder zich heeft, onder zich te houden en de afgifte daarvan te weigeren c.q. op te schorten, totdat de wederpartij heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen, inclusief rente en kosten en/of schadevergoeding, jegens IW4.

Artikel 11    Betaling

11.1 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen dient betaling te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum op een door IW4 aan te wijzen bank- of girorekening. De op de bankafschriften van IW4 aangegeven valutadatum is bepalend voor het tijdstip van betaling.

11.2 Indien een wederpartij in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is de wederpartij van rechtswege in verzuim. De wederpartij is alsdan een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat een wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

11.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.

11.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van de wederpartij tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van IW4 op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Daarnaast is IW4 gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.

11.5 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 12    Incassokosten

12.1 Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het (tijdig) nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de wederpartij. In ieder geval is de wederpartij verschuldigd:

 • over de eerste € 2.950,- 15%
 • over het meerdere tot € 5.900,- 10%
 • over het meerdere tot € 14.748,- 8%
 • over het meerdere tot € 58.990,- 5%
 • over het meerdere 3%

 

Indien IW4 aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Buitengerechtelijke incassokosten zijn ook verschuldigd als slechts een enkele aanmaning is verstuurd.

12.2 De wederpartij is jegens IW4 de door IW4 gemaakte gerechtelijke -en executiekosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen indien IW4 en de wederpartij met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de wederpartij volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

Artikel 13   Aansprakelijkheid

13.1 Voor gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de garantie zoals omschreven in artikel 7 van deze voorwaarden.

13.2 Indien IW4 aansprakelijk is voor directe schade, is die aansprakelijkheid, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IW4 beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde zaken.
Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IW4 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan IW4 toegerekend kunnen worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

13.3 IW4 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere indirecte schade.

13.4 Elk vorderingsrecht van de wederpartij jegens IW4 vervalt na verloop van één jaar nadat de zaken volgens de overeenkomst aan de wederpartij zijn geleverd of aan de wederpartij ter beschikking zijn gesteld, tenzij de wederpartij binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen IW4 is gestart.

13.5 De wederpartij vrijwaart IW4 tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door IW4 aan de wederpartij geleverde zaken of voor de wederpartij verrichte diensten voorzover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de wederpartij niet voor rekening en risico van IW4 komt.

13.6 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is IW4 nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij IW4 bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij IW4 steeds de bedoeling van de wederpartij als leidraad en uitgangspunt neemt.

13.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van IW4 of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14    Overmacht

14.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan grove schuld of opzet aan de zijde van de partij die zich daarop beroept, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

14.2 Onder overmacht wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan IW4 zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voorzover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan IW4 afhankelijk is; de omstandigheid dat IW4 een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt; overheidsmaatregelen die IW4 verhinderen haar verplichtingen tijdig en/of deugdelijk na te komen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden; bedrijfsstoringen bij IW4; bovenmatig ziekteverzuim en algemene vervoersproblemen.

14.3 IW4 heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat IW4 haar verbintenis had moeten nakomen.

14.4 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van IW4 opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door IW4 niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

14.5 Indien IW4 bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 15    Geschilbeslechting

In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen de wederpartij en IW4, in geval de rechtbank bevoegd is, bij uitsluiting worden beslecht door de rechtbank te Utrecht. Dit geldt niet voor kantonzaken als bedoeld in artikel 108 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering. IW4 blijft echter steeds bevoegd een geschil voor te leggen aan de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 16 Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen IW4 en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.

 

B. ALGEMENE DIENSTVERLENINGSVOORWAARDEN

 

Artikel 17    Toepasselijkheid


17.1 Deze algemene dienstverleningsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, opdracht en overeenkomst tussen IW4 en de wederpartij, waarbij de wederpartij optreedt als opdrachtgever en IW4 als opdrachtnemer/dienstverlener (met name betrekking hebbend op het door IW4 in opdracht van de wederpartij verrichten van werkzaamheden). Deze dienstverleningsvoorwaarden gelden op gelijke voet voor alle aan IW4 gelieerde bedrijven.

17.2 Deze algemene dienstverleningsvoorwaarden gelden als aanvulling op en naast de hiervoor onder A. opgenomen algemene verkoopvoorwaarden. Voor zover in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden is afgeweken van de hiervoor onder A. opgenomen algemene verkoopvoorwaarden, prevaleren de artikelen in de algemene dienstverleningsvoorwaarden.

Artikel 18    Uitvoering van de overeenkomst; gewicht/aantal

18.1 IW4 zal de overeenkomst, die moet worden gezien als een inspanningsverbintenis, naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

18.2 De wederpartij draagt er zorg voor dat alle zaken en gegevens, waarvan IW4 aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan IW4 worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken en gegevens niet tijdig aan IW4 zijn verstrekt, heeft zij het recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de wederpartij in rekening te brengen.

18.3 Werkzaamheden worden zoveel mogelijk overeenkomstig de voorschriften, afbeeldingen, specificaties en/of tekeningen en modellen van de wederpartij uitgevoerd, indien en voorzover daarvan uit de aanbieding en/of opdrachtbevestiging blijkt. Voorzover niet anders is overeengekomen, zijn alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde (hulp)materialen en speciale gereedschappen voor rekening van de wederpartij. Deze draagt er voor eigen rekening en risico zorg voor dat de benodigde zaken, tekeningen en dergelijke tijdig, kosteloos op de juiste plaats, en voor zoveel nodig, op de juiste wijze geïnstalleerd ter beschikking van IW4 staan.

18.4 Door IW4 vervaardigde afbeeldingen, tekeningen, modellen, specificaties en gereedschappen en dergelijke, blijven haar eigendom, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Hulpmaterialen en speciale gereedschappen als bedoeld in dit artikel, voorzover eigendom van de wederpartij, worden geacht door de wederpartij om niet in eigendom aan IW4 te zijn overgedragen, indien zij nog in de bedrijfsruimte van IW4 aanwezig zijn na verloop van één jaar na uitvoering van de laatste opdracht waartoe zij hebben gediend.

18.5 De wederpartij is aansprakelijk voor de goede kwaliteit en deugdelijkheid van zaken die zij aan IW4 ter bewerking heeft geleverd.

18.6 Indien het verschil tussen het geleverde gewicht/aantal en het overeengekomen gewicht/aantal niet meer dan 2% bedraagt, komt geen der partijen het recht van reclame toe. Het gewicht/aantal dat door IW4 is vastgesteld ten tijde dat de zaken worden verzonden is bepalend. De wederpartij kan voor zijn rekening de weging/telling controleren of doen controleren.

18.7 IW4 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door de wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

18.8 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan IW4 de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgegane fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 19    Verzekeringen

19.1 De wederpartij is gehouden alle door haar aan IW4 ter bewerking of voor andere doeleinden in het kader van een opdracht aan IW4 ter beschikking gestelde zaken, deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle voorkomende risico’s gedurende de tijd dat deze zaken onder beheer en/of in de risicosfeer van IW4 zijn.

19.2 IW4 is, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van IW4, niet aansprakelijk voor beschadiging, vermissing of teniet gaan van aan haar ter beschikking gestelde zaken, zoals modellen, tekeningen, gereedschappen en (hulp)materialen.

Artikel 20    Contractsduur; uitvoeringstermijn

20.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

20.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de wederpartij IW4 derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.
Artikel 21Wijziging van de overeenkomst

21.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. IW4 is slechts aan een wijziging van de overeenkomst gebonden indien partijen deze schriftelijk overeenkomen.

21.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. IW4 zal de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

21.3 Indien de wijziging of aanvulling financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal IW4 de wederpartij hierover inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal zij daarbij zo mogelijk aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 22    Geheimhouding

22.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de informatieverschaffende partij is medegedeeld, of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

22.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, IW4 gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en IW4 zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is IW4 niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 23    Intellectuele- en industriële eigendom

23.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 22 (geheimhouding) van deze voorwaarden behoudt IW4 zich alle rechten van intellectuele- en industriële eigendom voor, waaronder de rechten en bevoegdheden die haar toekomen op grond van de Auteurswet.

23.2 IW4 behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 24    Opzegging; beëindiging

24.1 Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen, mits de opzegging schriftelijk en met redenen omkleed geschiedt. Partijen dienen een opzegtermijn van ten minste dertig dagen in acht te nemen.

24.2 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen heeft IW4, in geval van tussentijdse opzegging, naast vergoeding van gemaakte kosten, recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van het loon, overeenkomstig het bepaalde in artikel 7:411 BW met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat de wederpartij daarvan heeft en de grond van opzegging.

24.3 Overeenkomsten kunnen slechts door de wederpartij worden geannuleerd indien en voorzover voldaan is aan alle hierna genoemde voorwaarden: a. IW4 stemt schriftelijk met de annulering in. b. De annulering dient plaats te vinden voordat IW4 met de overeengekomen werkzaamheden is begonnen. c. De wederpartij die een opdracht annuleert is bij wege van schadevergoeding aan IW4 een bedrag verschuldigd dat gelijk is aan 10% van het voor de te verrichten werkzaamheden overeengekomen bedrag, tenzij IW4 aantoont dat de werkelijke schade hoger ligt en/of (deel)betalingen voor de verrichte werkzaamheden reeds hebben plaatsgevonden.

Artikel 25    Aansprakelijkheid

25.1 Onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde geldt dat IW4 jegens de wederpartij slechts aansprakelijk is voor directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een aan haar toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, indien en voorzover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden.

25.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

 • de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van IW4 aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan IW4 toegerekend kunnen worden;
 • de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 

25.3 De aansprakelijkheid van IW4 is, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

25.4 Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van IW4 beperkt tot het door de wederpartij ingevolge de overeenkomst aan IW4 verschuldigde bedrag.
Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid van IW4 verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde bedrag.

25.5 IW4 is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere indirecte schade.

25.6 IW4 is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door schending van octrooirechten, auteursrechten en/of andere intellectuele- of industriële eigendomsrechten, indien IW4 gebruik maakt van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel werkwijzen toepast, die aan haar door of vanwege de wederpartij zijn verstrekt of voorgeschreven. De wederpartij is gehouden IW4 te vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

25.7 Elk vorderingsrecht van de wederpartij jegens IW4 vervalt na verloop van één jaar na het einde van de overeenkomst, tenzij de wederpartij binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen IW4 is gestart.

25.8 De wederpartij vrijwaart IW4 tegen aanspraken op schadevergoeding van derden in verband met door IW4 voor de wederpartij verrichte diensten, voorzover deze schade krachtens de overeenkomst en deze algemene voorwaarden in de verhouding tot de wederpartij niet voor rekening en risico van IW4 komt.

25.9 IW4 is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van de door wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens/tekeningen met name met betrekking tot het aanwezig zijn van verontreinigde of gevaarlijke materialen of stoffen en de ligging van kabels, buizen of andere obstakels, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor IW4 kenbaar behoorde te zijn.

25.10 De wederpartij draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem voorgeschreven constructies en werkwijzen, daaronder begrepen de invloed die de werkwijze heeft op de bodemgesteldheid, alsmede voor de door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen.

25.11 IW4 is nimmer aansprakelijk voor bodemverontreiniging die direct of indirect is ontstaan door de uitvoering van de opgedragen werkzaamheden.

25.12 Indien bouwstoffen of hulpmiddelen, die de wederpartij ter beschikking heeft gesteld dan wel door hem zijn voorgeschreven, gebreken mochten hebben, is de wederpartij aansprakelijk voor de daardoor veroorzaakte schade.

25.13 De beperking van aansprakelijkheid in deze algemene dienstverleningsvoorwaarden geldt niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van IW4 of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

Deze voorwaarden zijn op 28 maart 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder dossiernummer 30147646

 

______________________________________________________________________________________

Algemene Voorwaarden IW4, Detachering

 

1. Definities en toepassingsgebied

1.1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan, onder:

1.1.1. Wsw: De Wet sociale werkvoorziening (Staatsblad 1979, 465).

1.1.2. IW4: Door meerdere gemeenten aangewezen om de Wsw uit te voeren, te weten Veenendaal, Rhenen, Renswoude, Utrechtse Heuvelrug (Leersum, Amerongen).

1.1.3. Gedetacheerde: Degene, die werknemer is in de zin van de Wsw en uit dien hoofde door IW4 gedetacheerd wordt bij een opdrachtgever.

1.1.4. Opdrachtgever: Elke natuurlijke of rechtspersoon, welke van IW4 onder 1.1.4 bedoelde gedetacheerde(n) inleent.

1.1.5. Detacheringcontract: Het contract, dat wordt aangegaan tussen een opdrachtgever en IW4, waarbij wordt overeengekomen dat gedetacheerde werkzaamheden zal verrichten ten behoeve van de opdrachtgever tegen betaling van een overeengekomen bedrag.

1.1.6. Detachering: Het voor (on)bepaalde tijd bij een opdrachtgever tewerkstellen of plaatsen van een gedetacheerde, waarbij de werkinhoudelijke begeleiding en de feitelijke leiding en toezicht van een gedetacheerde wordt overgedragen aan de opdrachtgever.

1.1.7. Detacheringconsulent: De persoon, die namens IW4 de contacten onderhoudt met de opdrachtgever en de gedetacheerde.

1.1.8. De werkbegeleider: De persoon, die als vertegenwoordiger van de opdrachtgever verantwoordelijk is voor de dagelijkse (bege)leiding van de gedetacheerde.

1.1.9. CAO: De Collectieve ArbeidsOvereenkomst voor de sociale werkvoorziening.

1.1.10 Inleentarief: De vergoeding, welke de opdrachtgever betaalt aan IW4 waar de gedetacheerde in dienst is.

1.2. Toepassingsgebied

1.2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle detacheringen, welke door IW4 tot stand worden gebracht bij een opdrachtgever.

1.2.2. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts rechtsgeldig, indien zij schriftelijk bevestigd zijn door IW4.

 

2. De detachering

2.1. Dienstverband

Op de dienstbetrekking van de gedetacheerde is het bepaalde bij of krachtens de Wsw van toepassing en de in verband daarmee gesloten en vigerende collectieve arbeidsovereenkomst voor de sociale werkvoorziening (CAO).

2.2. Personeelsbegeleiding door IW4

De opdrachtgever stelt de detacheringsconsulent, dan wel verantwoordelijke namens IW4, in de gelegenheid contacten te onderhouden met de werkbegeleider en de gedetacheerde. De persoonsgerichte sociale en medische begeleiding is primair een taak van IW4.  De opdrachtgever stelt de gedetacheerde in staat hiervan gebruik te maken.

2.3. Taken werkbegeleider

2.3.1. De werkbegeleider geeft feitelijk leiding aan en houdt toezicht op de door de gedetacheerde te verrichten werkzaamheden.

2.3.2. De werkbegeleider geeft begeleiding aan de gedetacheerde, rekening houdend met de capaciteiten en beperkingen van de gedetacheerde.

2.3.3. De werkbegeleider verstrekt de benodigde informatie, onder andere ten behoeve van de functiebeschrijving, uitoefening van de functie en het profielensysteem.

2.4. Duur detachering

2.4.1. De duur van de detachering, de wederzijdse opzegtermijn en de proefperiode worden vastgelegd in het detacheringcontract.

2.4.2. Beëindiging van de detachering is mogelijk op verzoek van de gedetacheerde, IW4 en de opdrachtgever. 

2.4.3. Indien en voorzover de arbeidsovereenkomst van de gedetacheerde met  IW4 beëindigd wordt wegens dringende reden of op diens eigen verzoek, gedurende de looptijd van de detachering, wordt de detachering met onmiddellijke ingang beëindigd zonder dat IW4 daarvoor schadeplichtig is. Zie ook het bepaalde in artikel 3.12 van deze Algemene Voorwaarden. 

2.5. Vervanging

Bij verlof, ziekte c.q. andere vormen van afwezigheid wordt niet in vervanging voorzien, tenzij in het detacheringcontract anders is overeengekomen.

2.6. Werktijden / Werkdagen  

Werktijden en werkdagen worden in het detacheringcontract vastgelegd met inachtneming van wat daarover in de CAO is bepaald.

2.7. Overwerk en onregelmatige werktijden

2.7.1. Overwerk en onregelmatig werken is slechts toegestaan indien zulks nadrukkelijk is afgesproken tussen IW4 en de opdrachtgever en schriftelijk is vastgelegd met inachtneming van wat daarover in de CAO is bepaald.

2.7.2. De toeslagpercentages worden berekend conform de CAO. Zie ook het bepaalde in artikel 3.2. van deze Algemene Voorwaarden.

2.8. Functiebeschrijving en functiewaardering

2.8.1. De beschrijving van de functie van de gedetacheerde wordt vastgesteld door IW4. Deze dient vervolgens gewaardeerd te worden conform de bepalingen in de CAO.

2.8.2. Bij structurele wijziging van taken dient de opdrachtgever IW4 in kennis te stellen.

2.8.3. Aan de opdrachtgever kan een gewaardeerde functiebeschrijving worden verstrekt.

2.8.4. Bij wijziging van taken en/of verantwoordelijkheden dient een nieuwe functiebeschrijving ingericht te worden.

2.9. Urenregistratie

Inlener en gedetacheerde verantwoorden het in het detacheringcontract overeengekomen aantal werkuren aan de hand van een door IW4 vastgestelde urenregistratie-staat. De ingevulde en ondertekende urenregistratie-staat wordt binnen 2 dagen na afloop van de overeengekomen periode aan IW4 retour gezonden.

2.10. Verlof / ADV

Het opnemen van verlof, ADV en/of compensatie-uren gebeurt in overleg tussen de opdrachtgever en de gedetacheerde, behoudens de bepalingen over verlof / ADV in de CAO.

2.11. Ziek en herstelmelding

Ziek en herstelmeldingen dienen door de gedetacheerde, conform de geldende voorschriften van IW4, bij IW4 en de opdrachtgever te geschieden.

2.12. Scholing en/of vorming

 Afspraken hierover tussen IW4 en de opdrachtgever dienen separaat geregeld te worden en zijn alleen rechtsgeldig als deze schriftelijk zijn vastgelegd.

2.13. Disciplinaire maatregelen

Bij disfunctioneren, afwezigheid zonder bericht, en calamiteiten van een gedetacheerde dient de opdrachtgever zich in verbinding te stellen met IW4. Wanneer het in dringende gevallen geboden is dat de gedetacheerde bij de opdrachtgever wordt geschorst, kan de opdrachtgever daartoe overgaan onder mededeling dat de gedetacheerde zich terstond dient te melden bij IW4, na hem over de reden van verwijdering te hebben ingelicht. Van een dergelijke schorsing zal de opdrachtgever schriftelijk verslag uitbrengen aan IW4. Van genomen maatregelen stelt IW4 de opdrachtgever in kennis.

2.14. Dienstbetrekking

De opdrachtnemer en IW4 maken afspraken over het in dienst nemen van de gedetacheerde door de opdrachtgever en de daarbij geldende termijnen, welke schriftelijk worden vastgelegd.

 

3. Financiële bepalingen

3.1. Inleentarief

Het inleentarief wordt bepaald door twee componenten: Het brutosalaris (inclusief werkgeverslasten en vakantiegeld) behorend bij de vastgestelde functie;

 • De loonwaarde van de medewerker in relatie tot de functie.
 • Het overeengekomen inleentarief wordt vastgelegd in het detacheringcontract.

 

3.2. Overuren / Onregelmatige werktijden 

De gedetacheerde ontvangt voor het werken op onregelmatige tijden en voor overuren een vergoeding in tijd of in geld, met inachtneming van de bepalingen hierover in de CAO. Hieruit voortvloeiende bruto loonkosten, vermeerderd met vakantiegeld, werkgeverslasten en BTW, worden volledig in rekening gebracht bij de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

3.3. Betalingstermijn

IW4 stuurt voor elke overeengekomen betalingstermijn aan opdrachtnemer een factuur met de overeengekomen inleenvergoeding op de betaling waarvan de betalings-voorwaarden van IW4 van toepassing zijn. De betalingstermijn is 30 dagen.

3.4. Voorwaarden

Op elke detachering zijn de levering en betalingsvoorwaarden van IW4 van toepassing. Aan iedere nieuwe opdrachtgever wordt kosteloos een exemplaar toegezonden.

3.5. Loon en sociale premies

De loonbetaling aan de gedetacheerde en de afdracht van sociale premies behoren tot de verantwoordelijkheid van IW4.

3.6. Wijziging Wsw / CAO

De in het detacheringcontract overeengekomen vergoeding kan worden gewijzigd indien tengevolge van de Wsw en/of de CAO de lonen c.q. de arbeidsvoorwaarden van gedetacheerden stijgen c.q. wijzigen, met ingang van de dag waarop deze wijziging ingaat.

3.7. Wijziging functiewaardering

Indien een functie(her)waardering van de gedetacheerde leidt tot een hogere loongroep, zal IW4 de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding aanpassen. Hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan.

3.8. Kostenfactoren

Indien daartoe aanleiding bestaat, op grond van kostenfactoren in het algemeen, kan IW4 de aan de opdrachtgever in rekening gebrachte vergoeding aanpassen. In principe zal de aanpassing conform de index per 1 januari van het kalenderjaar doorgevoerd worden.

3.9. Reiskosten

De reiskosten woon-werkverkeer, toegekend aan de gedetacheerde, worden doorberekend aan de opdrachtgever, mits overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

3.10 Onkosten

Onkosten, welke de gedetacheerde in opdracht van de opdrachtgever moet maken, zoals reiskosten (anders dan woon-werkverkeer), werkkleding en dergelijke, zijn voor rekening van de opdrachtgever en worden rechtstreeks of door tussenkomst van IW4 aan de gedetacheerde vergoed.

3.11. Opleiding en vorming

Kosten voor opleidingen en vormingsactiviteiten ten behoeve van de opdrachtgever komen voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd, en worden rechtstreeks of door tussenkomst van IW4 aan de gedetacheerde vergoed.

 

4. Arbeidsomstandigheden

4.1. Toezicht

De werkbegeleider ziet erop toe dat de voor de opdrachtgever geldende voorschriften volgens de Arbeidsomstandighedenwet door de gedetacheerde worden nageleefd. De werkbegeleider geeft de gedetacheerde voldoende en adequate instructie in dit kader.

4.2. Goed werkgever

De gedetacheerde wordt behandeld volgens het personeelsbeleid en het arbeidsomstandighedenbeleid van de opdrachtgever. De opdrachtgever dient zich te gedragen als een goed werkgever dat betaamt.

4.3. Wettelijke verplichting

Op de opdrachtgever rust de wettelijke verplichting de nodige zorg aan te wenden, zodat de gedetacheerde tengevolge van zijn werkzaamheden geen schade aan zijn persoon of goed lijdt, en alle maatregelen te treffen welke nodig zijn ter zo volledig mogelijke waarborging van veiligheid, welzijn en gezondheid.

4.4. Ongevallen

Ongevallen en bijna ongevallen tijdens de werkzaamheden van de gedetacheerde dienen geregistreerd te worden en onmiddellijk te worden doorgegeven aan het IW4. De opdrachtgever verstrekt een overzicht aan IW4 van de op de detacheringplaats geldende bedrijfsvoorschriften inzake veiligheid, gezondheid en welzijn. Opdrachtgever kan hier volstaan met de RI&E.

 

5. Aansprakelijkheid en verzekering

5.1. Aansprakelijkheid

Op grond van artikel 6:170, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek en artikel 1, eerste lid sub a., van de Arbeidsomstandighedenwet is de opdrachtgever aansprakelijk voor allen, die onder zijn toezicht werken.

5.2. Schadevergoeding

De opdrachtgever is gehouden tot het vergoeden van de schade, welke de gedetacheerde aan persoon of goed overkomt in de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

5.3. Positie IW4 bij schade

IW4 draagt geen aansprakelijkheid, op welke grond dan ook, voor schade en verliezen welke een gedetacheerde uit handelen en/of nalaten mocht veroorzaken aan derden of aan de opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

5.4. Positie IW4 bij verbintenissen

IW4 is niet aansprakelijk voor eventuele verbintenissen en verplichtingen welke de gedetacheerde mocht hebben aangegaan of welke op andere wijze door hem zijn ontstaan jegens de opdrachtgever, al dan niet met diens toestemming, of jegens welke derde dan ook.

5.5. Verzekering

De opdrachtgever dient terzake een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarvan de kosten niet doorberekend kunnen worden aan IW4.

 

6. Overige bepalingen

6.1. De gedetacheerde

Het is de opdrachtgever niet toegestaan een door hem ingeleende gedetacheerde zelf ter beschikking te stellen aan derden.

6.2. Geschillen

Alle geschillen, voortvloeiende of verband houdend met de Algemene Voorwaarden en het detacheringcontract en welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

6.3. Geldigheid

Elk beding, dat strijdig mocht zijn of worden met dwingende bepalingen van het Nederlandse recht, zal telkens worden herleid tot de toegelaten werking. In geen geval zal de nietigheid van een bepaling de geldigheid van de overige bepalingen aantasten.

6.4. Nakomen van verplichtingen

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe is verhinderd tengevolge van een omstandigheid, welke niet aan hem is te wijten of niet voor zijn rekening komt krachtens de wet, rechtshandeling of in het maatschappelijke verkeer geldende opvatting.

6.5. Einde overeenkomst

Indien één van de partijen gedurende een periode van meer dan 60 kalenderdagen tengevolge van overmacht zijn verplichtingen op grond van de Algemene Voorwaarden en het detacheringcontract niet kan nakomen, heeft de andere partij het recht deze, door middel van een aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding zal ontstaan.

6.6. De Wsw en de CAO

Op de Algemene Voorwaarden en het detacheringcontract is het bepaalde bij of krachtens de Wsw en de CAO voor de sociale werkvoorziening van toepassing.

6.7. Nevenactiviteiten

De opdrachtgever biedt de gedetacheerde de gelegenheid om die activiteiten te ondernemen, welke nodig zijn voor zijn taak als lid van een ondernemingsraad of van een vakorganisatie, zulks in overeenstemming met de van toepassing zijnde CAO.

6.8. Fusie / Overname

IW4 behoudt zich het recht voor om, ingeval van fusie of overname van de opdrachtgever, met onmiddellijke ingang de detachering te beëindigen zonder dat dit op enigerlei wijze financiële consequenties voor IW4 tot gevolg zal hebben.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 3 maart 2009, onder nummer 30147646.

Ontwerp en realisatie:PXL